De invloed van het voedsel en metabolisme op de dynamica van stabiele isotopen in the Pacifische oester (Crassostrea gigas): modelmatige en experimentele benaderingen

Emmery, A., 2012
De invloed van het voedsel en metabolisme op de dynamica van stabiele isotopen in the Pacifische oester (Crassostrea gigas): modelmatige en experimentele benaderingen.
Proefschrift, Cean University and VU-University Amsterdam.

Samenvatting

Het algemene doel van deze studie was de invloed te begrijpen van voedsel en metabolisme op de dynamica van de stabiele isotopen 13C and 15N in de weefsels van de Pacifische oester (Crassostrea gigas). Ik kombineerde experimentele benaderingen (onder natuurlijke en gecontroleerde omstandigheden) met modelmatige (gebruik makend van Dynamische Energie Budget (DEB) theorie) om de rol van voedsel en metabolisme op de isotoop-verhoudingen uit te vogelen.

Het voedsel type wordt vaak door een bepaalde verhouding van stabiele isotopen,delta-13C en delta-15N gekenmerkt. Natuurlijke stabiele isotopen van hetzelfde chemische element verschillen alleen in het aantal neutronen in de kern. Het isotoop met de meeste neutronen wordt het zwaarste isotoop genoemd, de andere de lichtste. De delta-notatie (promiel) staat voor het verschil in de verhouding van de concentratie zware over lichte isotopen, ten opzichte van een standaard. De verrijking in zware isotopen van een roofdier t.o.v. zijn prooi wordt trofische fractionering genoemd (i.e. Delta = delta_roofdier - delta_prodier). Deze Delta wordt in eerste benadering vaak als een constante beschouwd voor elke stap in de voedsel-keten, met een gemiddelde van ongeveer 1% en 3.4% voor 13C en 15N, respectievelijk. Er is echter groeiende evidentie, zowel experimenteel als theoretisch, dat deze factoren geen constanten zijn, maar val tal van factoren afhangen, zoals het type voedsel en de fysiologie van het organisme.

Het eerste deel van dit werk, Hoofdstuk 2, geeft een overzicht van de groei van oesters en hun isotoop-verhouding (delta-13C and delta-15N) over een heel jaar voor twee ecosystemen, de Baai van Veys (BvV) and de haven van Brest (BH). BvV heeft een hoger voedsel-niveau dat ook meer divers is, t.o.v. BH. Ik verwachtte dat het voedsel-niveau de belangrijkste rede was voor de verschillen in isotoop samenstellingen van oesters. De BvV-oesters groeien harder en hebben hogere CN verhoudingen, zowel in het hele lichaam (Wd) als in bepaalde organen (kieuwen, Gi, sluitspier, Mu, en de rest, Re). The isotoop verhoudingen van het hele lichaam lieten echter een tegenovergesteld patroon zien tussen de twee plaatsen: BH had meer 13C en minder 15N dan BvV. De wisselwerking tussen groei en variaties in voedsel-samenstelling zijn ongetwijfeld verantwoordelijk voor deze verschillen. Wat voor het hele lichaam gold, geldt ook voor de drie organen, waarbij steeds delta_Mu > delta_Gi > delta_Re gevonden werd. Ik kon dus concluderen dat het metabolisme en de variaties in hoeveelheden en samenstelling van het voedsel tesamen bekeken moeten worden om de patronen in isotoop-verhoudingen te verklaren. Ik kon echter nog niet het effect van het metabolisme op de isotoop-verhoudingen kwantificeren. Daarvoor was het nodig een goed bioenergetisch model toe te passen om te begrijpen hoe isotopen van het voedsel in het lichaam terecht komen en hoe de omgeving en de fysiologie van het organisme dit proces beinvloedt.

De theoretische studie in hoodstuk 3 stelde me in staat te begrijpen hoe de hoeveelheid gegeten voedsel en het metabolisme de delta-13C_Wd en delta-15N_Wd van het zachte weefsel van C. gigas bepalen. Ik gebruikte het Dynamisch Energie Budget (DEB) model, gecombineerd met het daaraan verbonden Dynamisch Isotopen Budget (DIB) model (Kooijman, 2010), en schatte de parameter-waarden met mijn eigen data, aangevuld met die uit de literatuur. Het DEB model is gebaseerd op fysische en chemische regels en kwantificeert de fysiologische toestand van het individu bij blootstelling aan varierende temperatuur en voedselbeschikbaarheid. Het bepaalt ook de anabolische (= energie-kostende, synthese) en catabolische (= energie-opbrengende, splitsings) aspecten van assimilatie, onderhoud en groei, de drie basis-processen van het metabolisme. Het maakt op een expliciete manier gebruik van de balansen voor de chemische elementen C, H, O and N, en bepaalt de menging en de fractionering (= ontmenging) van stabiele isotopen, de twee basis-processen van isotoop-transport, in elk van de zes deel-processen. De resultaten van het meng-aspect van isotoop transport laten zien dat als de eetsnelheid omhoog gaat, de verhoudingen delta_Wd en Delta_Wd naar beneden gaan. Dit effect is dus onvoldoende om de waargenomen patronen in het veld te verklaren. Dit kan alleen door rekening te houden met de fractionering: zware isotopen zijn onder-vertegenwoordigd in catabole processen omdat zij zich sterker binden aan andere atomen, en de splitsing van moleculen in catabole processen sterker is dan in anabole processen. Het IsoDEB model (de combinatie van het DEB en DIB model) kan de waargenomen patronen in isotoop-verhoudingen goed verklaren.

Om de consistentie van de modelvoorspellingen te toetsen voerde ik een fractionerings-experiment uit onder gecontroleerde omstandigheden, dat in Hoofstuk 4 wordt beschreven. De jonge oesters werden eerst op twee niveaus gevoerd (hoog vooedsel, HV; laag voedsel, LV) met één soort voedsel dat verarmd was in 13C en 15N, en daarna uitgehongerd. De HV-groep had, t.o.v. de LV-groep, een sterkere groei en hogere C/N-verhoudingen en lagere delta-13C_Wd en delta-15N_Wd. Dit gold voor het gehele dier, maar ook voor de organen Gi, Mu en Re, waarbij steeds delta_Mu > delta_Gi > delta_Re gevonden werd, ongeacht het voedsel niveau. De model-voorspellingen onderschatten de gemeten verschillen tussen delta-13C_Wd_HV en delta-13C_Wd_LV (chapter 3). Vergelijking met resultaten uit de literatuur stelde me in staat conclusies te trekken over het potentiele effect van het dieet op de isotoop-verhoudingen (delta_X) en de verschillen daartussen (Delta waarden). Hongering verhoogd, zoals theoretische verwacht, de relatieve concentratie aan zware isotopen, als gevolg van het onderhouds-proces. Experimentele resultaten laten sterke variaties in de Delta-waarden in de tijd zien. De natuurlijke volgende stap was het model toe te passen in situaties waarin het voedsel varieert.

Om dit te doen werden eerst de parameter-schattingen verbeterd door die op een nog bredere data-collectie te baseren. Data voor de gehele levens-cyclus van C. gigas werden gebruikt, inclusief embryonale, larvale en adulte stadia, rekening houdend met metabole versnelling in het vroeg-juveniele stadium en metamorfose, alsmede met de enorme fysiologische plasticiteit van de soort. Het IsoDEB model kon met een enkele parameter-set de gehele data-collectie goed voorspellen. Dit gold ook voor het effect van de eetsnelheid op de groei en delta_Wd en het effect van hongering op de verrijking met zware isotopen. De model-simulaties waren echter minder nauwkeuring in perioden waarin de isotoop-verhoudingen in C en N in het voedsel snel veranderden. Een schattingsfout in de element-samenstellingen van structuur en reserve, die tesamen de biomassa vormen, zou hieraan debet kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat het model snelle veranderingen niet aan kan en dat hiervoor om moet worden gezien naar veel complexere modellen.

Mijn werk laat zien dat zowel het metabolisme als het voedsel van invloed zijn op de dynamica van stabiele isotopen in de zachte weefsels van de Pacifische oester C. gigas. De resultaten laten zien dat een nauwkeurige kwantificering van het metabolisme (vanuit een modellerings-oogpunt) van groot belang is voor een nauwkeurige beschrijving van de dynamica van delta-13C_Wd and delta-15N_Wd. De omgevings-fluktuaties in de tijd (voedsel beschikbaarheid en isotoop samenstelling, temperatuur) zijn van belang om variaties in isotoop-verhouding te begrijpen. De DEB theorie is een veel-belovend en innovatief gereedschap om het verloop in isotoop-verhoudingen in levende organismen te begrijpen. Ik ben er echter niet toe gekomen om de diversiteit aan voedsel-typen op de groei en de isotoop-verhoudingen in het weefsel in mijn onderzoek te betrekken. De koppeling van DEB modellen met, bijvoorbeeld, transport modellen zou een volgende stap kunnen zijn.

Full text in pdf format

English version